Særlige udd. pakker

Særlige uddannelsespakker der hjælper dig fagligt og økonomisk

Undervisningsministeriet og beskæftigelsesministeriet har iværksat en række initiativer, der skal gøre det nemmere at komme i gang med en uddannelse i resten af 2020 og 2021. Læs om de forskellige initiativer nedenfor.

Initiativer på erhvervsuddannelserne

Normalt kan man kun starte på en erhvervsuddannelse 3 gange. I resten af 2020 er denne regel suspenderet. Du kan derfor starte på et 4. grundforløb, hvis du i forvejen har gået på 3 andre. Uanset hvor mange klip du har i forvejen, eller hvis det er det første klip, du bruger i 2020, så er dette klip ”gratis”.

Læs mere her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200618-nye-initiativer-skal-hjaelpe-eleverne-paa-erhvervsuddannelserne-og-egu

Vil du vide mere:
Kontakt CELF’s vejledere: https://www.celf.dk/kontakt/vejledere/

Private virksomheder kan resten af året få dækket 75 % af deres igangværende lærlinges løn.

Private virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler efter 1. maj 2020, får løntilskud på 90% for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreraftaler eller restuddannelsesaftaler.

Virksomheder kan få løntilskud på 45% ved indgåelse af nye korte uddannelsesaftaler. Her gælder det, at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme elev.

Lønrefusionen til arbejdsgivere under skoleophold forhøjes med 20% i 2. halvår af 2020. Det gælder ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler.

Løntilskuddet ydes alene i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.

Vil du vide mere:
Kontakt Praktikpladscentret https://www.celf.dk/kontakt/praktikpladskonsulenter/

Ufaglærte og faglærte ledige med en forældet uddannelse får fra august og frem til udgangen af 2021 ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110% dagpenge. Kravet er, at man er fyldt 30 år og starter på en uddannelse, hvor der er gode jobmuligheder. Se positivlisten her for Region Sjælland: https://rar-bm.dk/media/13446/regional-positivliste-rar-sjaelland-1-april-2020.pdf

På fagområder, hvor der ikke mangler arbejdskraft, får ledige 80% dagpenge under uddannelsen med mulighed for at låne op til 100%, som det også er tilfældet i dag.

Læs mere her:
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/06/bredt-politisk-flertal-haever-dagpengene-under-uddannelse/

https://bm.dk/media/14063/aftale-om-ekstraordinaert-loeft-af-ledige.pdf

Vil du vide mere:
Kontakt din a-kasse/fagforening.

Hvis du er over 25 år, er det er muligt at blive voksenlæling og tage en erhvervsuddannelse inden for voksenlærlingeordningen. Du skal pt. blot have været ledig i 3 måneder.

Læs mere her:
https://bm.dk/media/14063/aftale-om-ekstraordinaert-loeft-af-ledige.pdf

Vil du vide mere:
Kontakt dit jobcenter.

Ufaglærte ledige får ret til at begynde på en uddannelse som fx smed, elektriker eller andre fag, hvor der er efterspørgsel på hænder.

Har du allerede to års relevant erhvervserfaring, kan uddannelsen gennemføres på relativt kort tid. Har du de rette kompetencer, kan du fx blive smed efter 18 uger på skole og elektriker efter 31 uger på skole. Du får lavet en realkompetencevurdering, hvorefter der laves en uddannelsesplan for dig.

Læs mere her:
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/06/bredt-politisk-flertal-haever-dagpengene-under-uddannelse/

Vil du vide mere:
Kontakt CELF’s vejledere https://www.celf.dk/kontakt/vejledere/

Ordningen ”Faglært via jobrotation” fortsætter til udgangen af 2022. Erfarne medarbejdere, der er over 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring kan tage en erhvervsuddannelse gennem jobrotationsordningen. Det betyder fx, at en ufaglært slagteriarbejder kan opkvalificere sig til slagter, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden.

Læs mere her:
https://bm.dk/media/14064/aftale-om-styrket-opkvalificering.pdf

Vil du vide mere:
Kontakt dit jobcenter.

Gennem opkvalificering kan ledige varetage nye funktioner inden for samme fagområde eller blive omskolet til nye brancher og fag.

For ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse gælder, at

  • du behøver ikke at færdiggøre erhvervsuddannelsen inden for dagpengeperioden. Uddannelsen fortsætter efter ophør af dagpengeperioden gennem voksenlærlingeordningen eller den ydelse, som den ledige er berettiget til (fx SU eller kontanthjælp).
  • du kan tage særskilte dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb.
  • du kan tage alle erhvervsuddannelser. Det gælder også uddannelser, som ikke udbyder skolepraktik, fx slagter eller mejerist.

Læs mere her:
https://bm.dk/media/14064/aftale-om-styrket-opkvalificering.pdf

Vil du vide mere:
Kontakt din a-kasse/fagforening/jobcenter.

Initiativer på efteruddannelse (AMU)

Bevillingen til korte erhvervsrettede kurser hæves fra 120 mio. kr. til 225 mio. kr. i 2021.

  • Ledige har nu ret til at starte på 6 ugers jobrettet uddannelse fra ledighedsdag ét og ikke som tidligere efter 5 ugers ledighed.
  • Ledige, der har en konkret aftale med en arbejdsgiver om et job eller som har en hensigtserklæring om ansættelse, har ret til at starte på et kort erhvervsrettet kursus.
  • Ledige kan få kurser både inden for den regionale positivliste i eget RAR og som noget nyt i de tilstødende RAR.

Se positivlisten her for Region Sjælland:
https://rar-bm.dk/media/13446/regional-positivliste-rar-sjaelland-1-april-2020.pdf

Læs mere her:
https://bm.dk/media/14063/aftale-om-ekstraordinaert-loeft-af-ledige.pdf

Vil du vide mere:
Kontakt din a-kasse/fagforening

Alle har ret til at deltage på certifikatkurser (AMU) uanset uddannelsesniveau. Adgangsbetingelser og priser er ens for alle indtil udgangen af 2021, og det er betingelserne ”inden for AMU-målgruppen”, der er gældende for alle i den periode.

Læs mere her:
https://bm.dk/media/14063/aftale-om-ekstraordinaert-loeft-af-ledige.pdf

Vil du vide mere:
Kontakt vores kursusafdeling https://www.celfkurser.dk/kontakt/