Styrket praktik i Region Sjælland

Baggrund for projektet
Projektet bygger videre på de erfaringer, som er opnået med projekt ”Udvikling af praktik- pladsordninger i SMV’er i Region Sjælland”. Hvor dette projekt primært havde fokus på rekruttering af elever til de regionale erhvervsuddannelser, har dette aktuelle projekt først og fremmest som målsætning at fastholde elever, som allerede er påbegyndt en erhvervsuddannelse. Selv om frafaldet på de regionale erhvervsskoler er reduceret markant de senere år ligger det stadig højt, idet ca. 20% af de elever, som påbegynder en erhvervsuddannelse, aldrig gennemfører denne uddannelse.

Indsats

Projektet har 3 indsatsområder:

  1. Styrke det tværgående- og tværinstitutionelle arbejde mellem konsulenterne fra Regionens erhvervsskoler. Det sker primært ved gennemførsel af en række netværksmøder. På disse netværksmøder vil der være mulighed for at udveksle erfaringer omkring tiltag, som på forskellig vis støtter eleven under sit
  2. Styrke konsulenternes løbende dialog med de regionale virksomheder, som har elever i oplæring. I forlængelse heraf også støtte yderligere op omkring elevens individuelle læringsforløb. Målet med denne styrkende dialog i forhold til virksomheder og elever er at reducere elevens risiko for frafald; fx grundet elevens generelt dårlige trivsel eller grundet dårlig kommunikation mellem eleven og den uddannelses- og oplæringsansvarlige i virksomheden. I forbindelse med denne indsats sættes særlig fokus på oplæring i tilknytning til elevens hovedforløb. oplæringsforløb, så risikoen for frafald reduceres.
  3. Fokus ligger her på opbygningen af et socialt miljø omkring de unge i uddannelse som er geografisk mobile. Vigtige elementer vil her dels være et tilbud til den enkelte elev om at få tilknyttet en mentor i form af en mere erfaren elev – dels et tilbud om at kunne indgå i forskellige former for arrangementer, som styrker elevens tilhørsforhold til uddannelsessted og uddannelsesby. Opbygningen af et sådant socialt miljø skal ligeledes reducere elevens risiko for frafald.

Forventet resultat

Gennem projektet vil konsulenterne være i dialog med 9.500 virksomheder i Region Sjælland, som har elever. Det skønnes, at projektet vil hjælpe og fastholde 2.850 elever til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Perspektiv 

Flere får en faglært uddannelse, og dermed får virksomhederne den arbejdskraft de efterspørger, så de kan vækste. Der kommer også et øget samarbejde mellem virksomheder og erhvervsskoler i Region Sjælland.

Bevillinger:

EU Socialfond og REM midler

Partnere:

Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland, ZBC, Køge Handelsskole, SOSU Nykøbing, EUC Nordvestsjælland, CELF

Projektperiode:

1.januar 2019 – 31. december 2021

Budget

16.117.053060 kr.

Lead og juridisk ansvarlig

CELF

Organisering

  1. Styregruppe
  2. Projektledelse
  3. Partners lokale projektledere