Sunde unge gennemfører uddannelse

Baggrund for projektet

Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at uddannelsesniveau spiller en afgørende rolle for sundhedsadfærden gennem hele livet. Generelt er sammenhængen, at jo lavere uddannelsesniveau, jo dårligere sundhed – og omvendt. Denne sammenhæng mellem sundhed og uddannelsesniveau presses også af, at et stadigt stigende antal unge i Danmark lever et liv, hvor de kæmper med kompleks sociale og psykiske udfordringer. En gennemført analyse fra Psykiatrifonden viser, at den del af ungegruppen, der selv vurderer, at de har dårligt psykisk helbred, har 10 års skolegang eller mindre. De tiltag der hidtil har været gennemført, har primært benyttet en top-down tilgang, mens det nye i dette projekt er anvendelsen af en bottom-up tilgang. Disse problemstillinger har projektets partnere arbejdet målrettet med gennem et pilotprojekt, som er afrapporteret afsluttet december 2021.

Erfaringerne fra dette pilotprojekt peger på vigtigheden af, at der arbejdes ud fra en tredelt, men helhedsorienteret tilgang til sundhed, hvor der fokuseres på kost og motion såvel som på elevernes generelle trivsel. Erfaringerne viser også vigtigheden af, at den helhedsorienterede, faglige indsats inkluderer 3 aktørniveauer:

  1. Eleverne
  2. Undervisere og vejledere
  3. Ledelsen og omgivelserne (kantine og facility)

Projektets formål

Projektets formål er at give de deltagende elever handlekompetence til at øge egen sundhed samt skabe en sundhedskultur på erhvervsskolerne, der gør sundhed (sund mad, motion og god trivsel) til en naturlig del af den didaktiske tænkning af undervisningen.

Det ambitiøse mål med projektet er, at øge elevernes sundhed målt på fødevareindtag (reduceret sukker og øget grønt), motion og bevægelse på en skoledag samt trivsel målt ved et kvantitativt spørgeskema.

Projektets målgruppe

Projektet retter sig mod følgende målgrupper:

  • Den primære målgruppe udgøres af erhvervsskoleelever i alderen 15-29 år, der er på Grundforløb 1 – og Grundforløb 2
  • Den sekundære målgruppe udgøres af undervisere og vejledere fra de projektdeltagende erhvervsskoler. Underviser- og vejledergruppen tilbydes et kompetenceløft, hvor de trænes i at arbejde systematisk med at facilitere elevgruppens sundhedsadfærd – samt i hvordan de kan fungere som interne “forandringsagenter” i forhold til kollegaer og ledelse.

Forventet resultat

Samlet set vil projektet inddrage og påvirke mere end 1200 elever i projektets udviklings- og afprøvningsfase. Konkret planlægges der i projektet med følgende elevinddragelse:

   • 40-60 elever vil indgå i udvikling af prototype på sundhedsproces.
   • 80-100 elever vil indgå i afprøvningens af den udviklede sundhedsproces.
   • Implementering af programmet sker på gennemsnitlig 280 elever på hver af de deltagende erhvervsskoler svarende til ca. 1100 elever i alt.

Samlet ser vil projektet inddrage minimum 40 undervisere og vejledere i projektets udviklings- og afprøvningsfase.

Projektets tre delprojekter

Delprojekt 1

Formål med delprojekt 1 er at udvikle en overførbar metode og proces, der styrker sundhedskulturen blandt elever på erhvervsskoler.

Aktiviteter i delprojekt 1

  • Udvikle den optimale sundhedsproces (fx. i form af workshopsdesign, fremtidsværksted og designspil).
  • Facilitere gruppeprocesser med elever, undervisere, vejledere og ledelse, der flytter sundhedsopfattelser.
  • Skave en udviklingsramme i form af en styret proces, der kan afvikles på den enkelte skole, og som skaber et grundlag for forandring af sundhedsadfærd i elevgruppen.
  • Færdigudvikle en prototype på en sundhedsproces, så den kan involvere alle led på uddannelsesstedet og være replicerbart.

Delprojekt 2

Formål med delprojekt 2 er at validere og tilpasse sundhedsprocessen udviklet i delprojekt 1

Aktiviteter i delprojekt 2 

  • Analysere salg af mad i mindst to kantiner på de deltagende skoler, før og efter sundhedsprocessen bliver gennemført.
  • Gennemføre en sundhedsproces på 8-16 grundforløb, der udvælges, så de repræsenterer såvel stillesiddende som værkstedsuddannelser.
  • validere effekten af den gennemførte sundhedsproces.

Delprojekt 3 

Formål med delprojekt 3 er, at implementere, forankre og udbrede den validerede sundhedsproces på de deltagende erhvervsskoler, der efterfølgende kan føre til systematiske forandringer i stor skala på erhvervsuddannelserne i Danmark generelt.

Aktiviteter i delprojekt 3 

  • Gennemføre kompetenceløft for undervisere og vejledere på grundforløb på de deltagende erhvervsskoler. disse vil efterfølgende fungere som “forandringsagenter” på skolerne ved at være tovholdere for erfagrupper og lignende.
  • Afholde læringsworkshops i tværfaglige grupper underviserene og vejlederne.

Partnere:

Absalon

Køge Handelsskole

Roskilde Handelsskole

ZBC

Lead og juridisk ansvarlig:

CELF

Projektperiode.

1.januar 2022 – 31. december 2023

Bevillinger:

Region Sjælland, Sygeforsikringen Danmark og Femern A/S

Budget:

5.241.471, 00 kr.

Artikler der omhandler projektet

Den sunde kantine

– Flere grøntsager, mindre sovs og kartofler

Program for konferencen “Sunde Unge”

– Fokus på mental og fysisk sundhed

Hvordan får man en sund hverdag?

-Læs om konferencen “Sunde Unge”