Strategi

Strategi på CELF handler om at understøtte den sammenhængende og udviklingsorienterede organisation, der skaber kvalitet og leverancer med ”kunden i centrum”, styrker medarbejderne og udvikler samspillet med erhvervslivet.

Skolens overordnede strategi skal være simpel, forstået på den måde, at fokusområderne er snævret ind, så de i højere grad er målrettet mod at skabe vækst og gøre skolen mere effektiv. Den indeholder altså to spor: Vækst og effektivisering.

De strategiske fokusområder for 2017-2022

Vækst

 • Forretningsudvikling: vil gå igen i den kommende strategiperiode med et fornyet fokus i organisationen. Vækstmøder vil danne udgangspunkt for arbejdet med idéer til vækst, analyser og arbejdet med at bringe idéerne til markedet (se også Guide til afdelingsstrategi – projektorganisering).
  ♦ Målet er at sætte særligt fokus på forretningsudviklingsmuligheder, regionalt og nationalt.
 • Grundskoler og jobcentre: CELF samarbejder tæt med Lolland og Guldborgsund Kommune om at styrke båndet til såvel grundskolerne i de to kommuner samt til jobcentrene. Det tætte samarbejde bliver et selvstændigt fokusområde i den kommende strategiperiode, da vi har forventninger om, at den gode dialog vil fortsætte og udmønte sig i konkret aktivitet.
  ♦ Målet er, at samarbejdet fører til øget aktivitet, særligt inden for områderne EUD 10 og GYM 10.
 • Internationalisering i Østersøregionen: herunder Femern Bælt, vil fortsat være et højt prioriteret tværgående strategisk fokusområde.
  ♦ Målet er, at flere elever og lærere opnår internationale kompetencer gennem udveksling på tværs af landegrænserne. Derudover skal antallet af PIU-aftaler øges.
 • Pædagogisk udvikling skal sikre, at der er god kvalitet i vores uddannelser og ligeledes være garant for, at vi udvikler nye tilbud, der passer til efterspørgslen i såvel lokalsamfundet som til markeder uden for Lolland-Falster og dermed understøtte forretningsudvikling.
  ♦ Målet er, at vi udvikler nye tilbud, der passer til efterspørgslen lokalt, regionalt og nationalt.

Effektivisering

Vi er på CELF altid optaget af, om vi kan gøre tingene mere effektivt; både i forhold til arbejdsgange, men også i forhold til den udfordring, vi møder med små hold og udnyttelse af lokaler. Rammer for undervisning udgår som et tværgående strategisk fokusområde, men det betyder ikke, at vi er holdt op med at interessere os for, hvordan vi gør tingene mere effektivt og/eller sparer på energi, papir eller andre forbrugsmaterialer. Det betyder alene, at ansvarsfordelingen bliver anderledes, således at ansvaret for bygningsmassen fremover ligger hos direktionen, og at afdelingerne involveres i og får ansvar for at tænke undervisningen/pædagogikken på nye måder, således at vi minimerer omkostningerne til små holdstørrelser, materialer og/eller ineffektive arbejdsgange.

Strategiens ‘rod’
Området pædagogisk udvikling har sin rod i interne forhold (fx en tilfredshedsundersøgelse, et årsregnskab, eksamensresultater mv. som har givet anledning til en særlig målrettet indsats). Elever og kursister, der har deres daglige gang på skolen, er en væsentlig kilde til forbedringsforslag på disse områder.
De øvrige områder er eksternt funderede og udspringer af regionens, kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel. Skolens mission og legitimitet hviler i høj grad på vores evne og vilje til – på markedsmæssige betingelser – at sikre et udbud, der modsvarer efterspørgslen.

Innovation som drivkraft
Innovation skal være løftestangen for at opnå mere højde i CELF´s kommende strategi. Selvom indsatsområderne er valgt på baggrund af eksterne indsatser, som ligger vores lokalsamfund på sinde, har CELF som institution valgt at bruge forskellige midler til at sikre, at idéhøjden til strategien højnes.
Derudover har CELF valgt at lade brugerne være omdrejningspunktet i innovationsprocesserne.