Gymnasier

Selvevaluering

På de gymnasiale uddannelser er der særligt fokus på følgende 3 overordnede områder:

  1. Fastholdelse
  2. Eksamenskarakterer for dimittender
  3. Overgang til videregående uddannelse

Elevtrivselsundersøgelse

Se de nyeste elevtrivselsundersøgelser (ETU) for undervisning, studiemiljø, undervisere, faciliteter og trivsel.

Gymnasierne
ETU-måling blev som vanligt afviklet i december.
Resultaterne for gymnasierne ligger spredt inden for de forskellige årgange og afdelinger.

Fastholdelse

Vi gør meget for, at eleverne skal trives på skolen, og vi mener, det er vigtigt for at kunne fastholde dem. Vi følger principperne fra Netwerk, således at eleverne fra dag 1 har en makker, så de føler sig mere trygge, og så de har en, der hjælper dem, hvis de er fraværende.

Det indebærer, at eleverne bliver budt velkommen med et navneskilt, og at der er tænkt over, hvor de skal sidde.
Makkerskaberne fungerer i 3 uger ad gangen, hvorefter der skiftes til nye makkerskaber. Med i konceptet er der også flere fællesskabende aktiviteter, så eleverne føler, de hører til i klassen.

I starten af skoleåret tager vi på introtur, hvor vi har elever fra 2. årgang til at lave aktiviteter med de nye elever. Dette, mener vi også, er med til at fastholde eleverne, fordi de på den måde bliver rystet hurtigere sammen.

I det hele taget gør vi meget for at højne det sociale miljø med fællessamlinger, fredagscafeer, fester, overnatninger, tøseaftener, sportsarrangementer og spilleaftener.

På det faglige plan er vi opmærksomme på årsagerne til, at eleverne kan falde fra uddannelsen. Vi ved, at man er frafaldstruet, hvis man ikke får afleveret sine skriftlige opgaver. Derfor har vi særlige tidspunkter, hvor elever, der ikke har fået afleveres skriftlige opgaver, skal være på skolen for at få indhentet det forsømte.

Vi har også lektiecafé, hvor erfarne elever hjælper nyere elever med lektier og opgaver. Det er vores indtryk, at det er en god måde at fastholde dygtige elever på at tilbyde dem en ansættelse som lektiehjælpere.  Desuden har vi weekender, hvor elever, der er kommet bagud, kan få hjælp til at få indhentet det stof, deres klassekammerater har lært.

På første år har vi omlagt rettetid, således at eleverne får vejledning, mens de laver deres skriftlige opgaver. På den måde sikrer vi, at de ikke får lavet opgaverne, fordi de ikke kan finde ud af det.

I forbindelse med studieområdeprojektet laver vi en vejledercafé, hvor elever, der tidligere har vist, de har problemer med selvstændigt arbejde, skal komme hver dag. For øvrige elever er det et tilbud.

Vi har også talentudvikling for elever, der har overskud til mere undervisning. Disse elever får tilbudt frivillig undervisning – ofte i form af ekskursioner eller besøg på videregående uddannelser. Dette er også med til at fastholde dygtige elever på uddannelsen.

Eksamen

Deltagerbetaling gymnasier

Studieplaner

Intern evaluering på gymnasierne
Den interne evaluering på vores gymnasier består af flere led: Fagevaluering, faglige standpunkter og vejledning

Fagevaluering
Alle lærere evaluerer deres fag to gange årligt, en gang i efteråret og en gang i det tidlige forår. Evalueringen koncentrerer sig om elevernes egen indsats, lærerens indsats og klassens læringsmiljø. Evalueringens svar danner grundbund for en dialog mellem elever og læreren, hvor potentielle ændringer eller forbedringer kan debatteres. Rektor og de pågældende lærere diskuterer desuden evalueringerne.

Faglige standpunkter
Der gives karakterer i alle fag tre gange årligt. Der afholdes karaktersamtaler med feedback og feed forward i forbindelse med de fleste karakterafgivelse. Desuden gives der en dybdegående evaluering ved alle studieområdeforløb, med henblik på at forbedre elevernes resultat for studieområdeprojektet.

Vejledning
Der er faste elevvejledere tilknyttet alle klasser. Elevvejlederne informere og holder vejledningssamtaler bl.a. i forbindelse med valg af studieretning og valgfag, samt om krav i forhold til videregående uddannelse. Studievalg giver den overordnede information om de videregående uddannelser.