Nuværende projekter

Her kan du læse om alle de nuværende projekter, som CELF tager del i. God læselyst.

Formål

Projektet “Bedre praksispædagogik med science” har som formål at styrke elevernes Sciencekapital og faglige kompetencer. Gennem udvikling af innovative didaktikker, hvor praktisk læring integreres med naturvidenskabelig forståelse, ønsker projektet at øge motivationen for fagene samt elevernes interesse i efter- og videreuddannelse.

Formål

En række virksomheder er allerede nu opmærksom på de muligheder det biobaserede byggeri giver, men de er samtidig løbet ind i en række barrierer i deres udvikling bl.a. mangel på en velorganiserede værdikæder, fragmenteret og mangel på viden og data, mangel på investeringer, lovgivning og regulering m.v.

Formålet med BBoBB er at tackle disse udfordringer i Nordsø regionen ved at udvikle en tværnational tilgang til valorisering af biobaserede værdikæder. Dette vil blive demonstreret i 5 regionale pilotprojekter, hvor de udviklede metoder og forretningsmodeller vil blive anvendt i praksis.

Baggrund

En af grundstenene i projektet der blandt andet at vise eleverne, at der findes mange gode muligheder for at arbejde grønt på erhvervsuddannelserne, og på den måde skabe positiv opmærksomhed på, hvad en erhvervsuddannelse kan. Formålet hviler derfor på at give unge EUD’er indsigt, kompetencer og erfaring med grønt iværksætteri, så de unge senere hen opnår inspiration i deres videre uddannelse- og karrievej.

Baggrund og formål for projektet

Baggrunden for projektet er et ønske fra HHX om at få en venskabsskole i et tysktalende land, som ikke er Tyskland. Efter kontakten blev skabt og den Østrigske skole havde besøgt os i foråret 2023, fandt vi ud af at vi begge har en masse kultur og en masse turisme i vores områder.

Formål

I projektet for digitale kompetencer for undervisere, ønsker vi at styrke lærernes/undervisernes personlige læringsvej og stimulere et innovativt klima for uddannelsesorganisationer.

Baggrund for projektet

Matematik og teknologiforståelse er centrale områder i både grundskolen og på størstedelen af erhvervsuddannelser. Men grundskolelærere og lærerstuderende har ofte ikke kendskab eller erfaring med hvordan erhvervsuddannelserne arbejder med de to fag i praksis. Elever som ønsker at tage en erhvervsuddannelse, kan derfor opleve udfordringer med matematik, og kan have svært ved at leve op til adgangskravene for matematik.

Formål

ETN4VET-projektet og netværket ønsker at bidrage til at indsnævre kvalifikationskløften mellem e-Transport, EUD-uddannelse og arbejdsmarkedsbehov for at understøtte attraktiviteten ved at bruge elbiler og bidrage til EU’s Green Deal.

Baggrund og formål for projektet

Projektet søger at øge udbuddet. kvaliteten og relevansen af erhvervsuddannelser i bilindustrien. Formålet er at imødekomme de nye erhvervsmæssige krav og færdigheder, der følger med den stigende udbredelse af elbiler. Dette vil øge mulighederne og kompetencerne for de typiske elbilspecifikke vedligeholdelses-/reparationsprocedurer, samtidig med at det højner effektiviteten og sikkerheden i at arbejde på komplekse elektriske bilsystemer. Formålet er yderligere at støtte uddannelsesudbydere i at integrere materialerne i deres webbaserede læringstilbud. Dertil at forbedre samarbejdet mellem uddannelsesudbydere og virksomheder for at tilbyde uddannelse på arbejdspladsen, som muliggør en opkvalificering af bilteknikere.

Formål

Faglige EUD-læseklubber skal være med til at understøtte erhvervsskolernes arbejde med vejledning og støtte til frafaldsudsatte unge med henblik på at sikre fastholdelsen gennem et øget fokus på erhvervsskolernes forpligtelse på, at tilbyde støtte og vejledning til faglig læsning til elever eller lærlinge, der har behov for styrkede læsekompetencer for at kunne gennemføre uddannelsen.

Formål

Formålet med projektet er et flerdobbelt sigte forstået på den måde, at projektet primært skal udvikle EUD-elevers skriftsprogskompetence, herunder særligt de svage læseres. Udviklingen skal ske i udvalgte værkstedsfag, fordi det vil understøtte elevernes fremtidige arbejds- og hverdagssituation og deres muligheder for efter- og videreuddannelse senere i livet. Projektet vil desuden understøtte den faglige læring i værkstedsfagene, idet EUD-elevers styrkede skriftsprogskompetencer giver dem bedre mulighed for at tilegne sig ny viden.

Formål

At sikre kvalificeret arbejdskraft i virksomheder generelt i hele region Sjælland og herunder i den nærmeste geografi til byggeriet, hvor arbejdskrafttrækket i både leverandørvirksomheder og i virksomheder uden direkte vare- eller service leverancer, forventes størst. Herudover understøtte spredning af viden, innovation og digitalisering til bygge-anlægsbranchen generelt i hele regionen.

Baggrund 

Projektet bygger videre på Femern Fyrtårn 1 indsats målrettet højt kvalificeret (specialiseret) arbejdskraft til bæredygtigt byggeri og anlæg samt afledte erhvervspotentialer. Projektet udvider indsatsen fra Femern Fyrtårn 1 med videns og virksomhedssamarbejder med studerende og særlige erhvervskompetencegivende kurser for studerende og lærlinge i regi af videns- og læringscenteret og andre relevante steder i landsdelen

Baggrund og formål for projektet

Den grønne omstilling er har vundet indpas, og en af de helt centrale områder for at gennemføre en grøn omstilling, er faglært arbejdskraft.  De rette kompetencer og den rette uddannelse er derfor en endnu vigtigere end før. Derfor vil der som en af grundstenene i projektet arbejdes mod at øge antallet af faglærte. Dette gøres ved målrettede rekrutteringsindsatser i grundskolen, samt for ufaglærte unge i jobcentrene eller på arbejdsmarkedet. Det betyder også, at projektet har et formål om, at flere unge får gennemført deres erhvervsuddannelse. Derfor vil flere fastholdelsesindsatser være i fokus – herunder øget trivsel som eksempel.

Purpose

Green transformation of built environment is only possible through education and mobilization of all skill and organizational levels within the construction workforce, from the engineering (vocational) level to the higher managerial (PhD) level. The main goal of the project is to implement a comprehensive set of cross-sectoral activities and tackle the mismatch between the current education curricula and market demand regarding digital and green skills in the construction sector in order to speed up its green transformation.

Indsats

I projektet vil CELF udsende EUD10 elever og medarbejdere på europæiske gruppemobilitetsophold, med fokus på at styrke elevernes internationale kompetencer og udsyn.

Formål

Projektets mål er at skabe en helstøbte lærlingeforløb og sikre en højere gennemførselsgrad for både danske, tysk og internationale lærlinge.  Projektet arbejder derfor med en række indsatser med det formål at skabe et fundament for ”Grænsenær oplæring” som gør det nemt for virksomhederne at have lærlingene på ophold på den tyske side og samtidig sikrer at lærlingene kan nå deres praktikmål.

Formål

Endemålet med Grøn Iværksætteriundervisning er, at på tværs af ungdomsuddannelserne på Campus Nakskov, skal eleverne på Campus Nakskov opnå en øget indsigt i og erfaring med grønt iværksætteri, så de kan inspireres på deres videre uddannelsesvej/virksomhedsvej og medvirke til at skabe en grøn udvikling.

Baggrund for projektet

For få søger ind på erhvervsuddannelser, og derfor står vi overfor en udfordring med stor mangel på faglærte i fremtiden. Lolland Kommune er samtidig blandt de kommuner, hvor færrest opnår en ungdomsuddannelse. Den manglende viden om erhvervsuddannelser kan være en faktor til på hvorfor. Samarbejder mellem ungdomsskole og folkeskole har vist sig effektive i form af positive bidrag til elevernes læringsmiljøer og deres trivsel. Praksisfaglig undervisning hvor teori og praksis sammenkobles, kan derfor vække interesse og give positive oplevelser med erhvervsuddannelserne senere hen

Formål

Projektet KlimaSmart – Bæredygtigt Byggeri som tværfagligt tema i klimaundervisningen på EUD og HHX vil give unge på 6 erhvervsrettede ungdomsuddannelser handlekompetencer ved at give en grundig indføring i forskellige perspektiver på bæredygtigt byggeri. 16 undervisere på 6 uddannelser vil i samarbejde med en klimacoach udvikle en fælles tværfaglig case om bæredygtigt byggeri. Dette vil forbedre lærernes kompetencer til at undervise i bæredygtigt byggeri og til at støtte elevernes handlekompetencer. Denne case vil blive anvendt i udviklingen af 7 uddannelsesspecifikke undervisningsforløb om bæredygtigt byggeri.

Baggrund og formål for projektet

I 2021 blev CELF optaget som UNESCO verdensmålsskole. Derfor er der et klart ønske om at bidrage til den grønne omstilling, herunder en økologisk omlægning af kantinedriften. Projektets formål lyder, at CELF’s tre kantiner opnår en mere bæredygtig kantineproduktion og fremmer sundhed for de unge på Lolland-Falster. Derudover at der skabes en større sammenhæng til visionen om at være en verdensmålsskole med stor fokus på økologi og sund mad. Projektets formål er dermed også at skabe et samlet koncept for CELF’s kantiner, så der på sigt er kompetencer til at opnå det økologiske bronzemærke (Et forbrug af 30-60 procent økologiske råvarer).

Formål

Formålet med projektet er at få opdateret værksteder, hvor eleverne kan møde og arbejde med nye teknologier, som har en stor betydning for den faglige læring, motivation og stolthed over uddannelsens udbud.

Formål

Dette projekt sigter mod at udstyre erhvervsuddannelsesinstitutioner til at klare udfordringerne skiftet til online- og fjernundervisning, herunder støtte til lærere at udvikle digitale kompetencer og sikre inkluderende digitale læreringsmetoder.

Baggrund

Opvarmning og afkøling er fortsat stærkt afhængig af fossile brændstoffer og disse måler for omkring halvdelen af EU’s energiforbrug. I de kommende år forventes samtidig en markant stigning i antallet af installeret varmepumper i EU, men også globalt. Det er afgørende at imødekomme væksten for at sikre tilgængeligheden af kvalificerede teknikere inden for HVAC-sektoren. Det tværnationale PUMP UP projekt er derfor et vigtigt initiativ på området. Med UPV, Universitat Politècnica de València, som frontrunner på projektet og i samarbejde med HELLENIC SOCIETY FOR THE PROMOTION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT METHODOLOGIES ASTIKI ETAIRIA, CELF, Tartu Rakenduslik Kolledž, ECQA, Innovela sprl og RENEWABLES ACADEMY (RENAC) AG, vil de involveredes parters ekspertise inden for energiteknik og bæredygtige løsninger samt deres omfattende erfaring med projektledelse og uddannelsesudvikling være med til at sikre fremtidig kvalitet

Baggrund

Projektet er et samarbejde mellem CELF og Teknologisk Institut, hvor der udvikles en model til at overføre den nyeste forsikringsbaserede teknologiske viden ud til både elever og lærere. Projektet “STEM-Driiiver” indeholder bl.a. kompetenceudvikling af hovedforløbsundervisere og pædagogiske leder gennem STEM kursusmoduler samt udvikling og afprøvning af næsten 50 uddannelsesspecifikke undervisningsforløb inde for fem uddannelser.

Formål

Projektets overordnede mål er konkret at understøtte og udvikle den faglige stolthed hos elever i erhvervsuddannelserne samt medvirke til forøgelse af den samfundsmæssige respekt for arbejdet med det gode håndværk i erhvervsuddannelserne. Dette skal bidrage til erhvervsuddannelsernes attraktivitet hos unge i folkeskolens 9. og 10. klasse og hos voksne samt højne elevernes trivsel og læring.

Formål

Projektets formål er at give de deltagende elever handlekompetence til at øge egen sundhed samt skabe en sundhedskultur på erhvervsskolerne, der gør sundhed (sund mad, motion og god trivsel) til en naturlig del af den didaktiske tænkning af undervisningen.

Baggrund

På grund af digitaliseringen er der mulighed for nye former for mobilitet, som vil øge erhvervsuddannelsernes muligheder for undervisning, der er uafhængig af geografi såsom: Virtuel mobilitet, Hybrid Mobilitet og Blandet mobilitet

Formål

I projektet vil skoler udsende elever og medarbejdere på europæiske uddannelses- og praktikophold.

Formål

I projektet vil skoler udsende elever og medarbejdere på europæiske uddannelses- og praktikophold.

Formål 

I projektet vil skoler udsende elever og medarbejdere på europæiske uddannelses- og praktikophold.

Formål

I projektet vil skoler udsende elever og medarbejdere på europæiske uddannelses- og praktikophold.

f4r3gtbhurg

ef4tgyhuu76ujb4g

Afsluttede projekter

Her kan du læse om tidligere projekter, som CELF har været involveret i og er blevet afsluttet. God læselyst.

Formål

Partnerne i projektet ønskede at samarbejder i et grænseoverskridende samarbejde om grøn omstilling, da landdistrikterne i Nordsøen forventes at spille en rolle i udviklingen af regional cirkulær bioøkonomi.

Baggrund

Projektet er et Seed Money projekt, og det fokuserer på muligheden for at udbygge samarbejdet imellem institutioner omkring Uddannelsesinstitutionerne evne til at respondere på de krav den grønne omstilling stiller til uddannelsessystemet. Projektet består dels af en undersøgelse af status på den grønne omstilling på gymnasier og erhvervsskoler og dels en international workshop til at designe et projekt imellem projektpartnerne samt andre potentielle partnere.

 

Formål

Projektet har til formål at skabe øget viden om digital undervisning på erhvervsuddannelser, digitalisering af rekrutteringen til erhvervsuddannelser og hurtig anerkendelse af praktikophold i udlandet samt afdækning af interessen for at indgå i partnerskaber imellem Danmark og Tyskland om disse emner.​

Formål

Projektet skal give en bredere forståelse af de naturvidenskabelige fag, og hvordan man via inddragelse af andre fag som kommunikation og IT samt idehistorie kan lave spændende forløb for folkeskoleelever og elever på 1. årgang af HTX. Derudover har HTX, CELF et stort ønske om, at bidrage til, at eleverne får en større viden og forståelsen fra nabolandet, at fællesskab gør stærkere og vi bliver bedre til at løse komplekse opgaver

Baggrund

Partnerne i projektet vil arbejde med at gøre vejen til digitalt kompetenceløft af medarbejdere kortere.

Baggrund

Et pilotprojekt med fokus på digital transition i erhvervsuddannelsessektoren under et større polsk Socialfondsprojekt i regionen Nedre Schlesien i det sydvestlige Polen.

Formål

Det strategiske partnerskab har til formål at give de deltagende uddannelsesinstitutioner og undervisere værktøjer til at håndtere den digitale transitionsproces, der pt. pågår i uddannelsesverdenen. Endvidere vil de i projektet udvikle materialer og værktøjer blive offentlig tilgængelige, så projektet også kan bidrage til den digitale transition i erhvervsuddannelsessektoren.

Baggrund og formål

Som led i Femern Belt Days blev Femern Kagedysten afholdt på borgerdagen d. 11 juni 2023. Kagedysten havde til formål at skabe et grænseregionalt produkt, hvor besøgende fra både Danmark og Tyskland,  fik muligheden for en smagfuld oplevelse af de danske og tyske kagetraditioner, der forenes på nye måder.  Med Femern som kerne, er Kagedysten et eksempel på, hvordan der kan skabes en sammenhængende region på tværs.

Baggrund

På trods af en række positive tiltag for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, er der IKKE sket en øget tilgang til erhvervsuddannelserne. Som det fremgår af Region Sjællands årlige uddannelsesanalyse, er det fortsat ikke lykkes at vende søgningen til ungdomsuddannelser, så flere unge fra folkeskolen vælger en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen.

Tidligere undersøgelser har vist, at elever vælger uddannelse, som ligger i geografisk nærhed fra den unges bopæl. For at sikre at der fortsat er et bredt geografisk udbud af uddannelser vil det være nødvendigt at udvikle undervisningsformer/metoder, som sikrer, at disse kan udbydes på trods af små hold. Det er derfor vigtigt med nye tiltag, som ikke kun går i retning af at påvirke eleverne, men også påvirke undervisere i folkeskolen og forældre.

Baggrund

Et stadig stigende antal elever på CELF har iværksætterdrømme, der udspringer af egne gode idéer og opmuntret af undervisningen og projektarbejdet på skolerne.

For at give potentielle grønne iværksættere kvalificeret hjælp på deres vej til at blive grønne iværksættere, har CELF etableret et samarbejde med DTU og den private virksomhed Remisen Næstved. Projektet skal støtte udviklingen af elevernes produkter og virksomheder igennem mentorstøtte, workshops, anvendelse af laboratorier og apparatur m.v. samt studiebesøg til DTU Skylab.

Business Lolland-Falster står efterfølgende klar til at støtte elevernes virksomheder igennem faglig sparring, gratis kontorlokaler, lokale forretningsmuligheder m.v.

Formål

Hvordan mindsker vi frafaldet af psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser på erhvervsuddannelser og VUC? Det er netop dét, der er formålet med dette projekt. Der er allerede på nuværende tidspunkt behov for folk med en erhvervsfaglig uddannelse, men på skolerne oplever vi i dag et forholdsvis stort frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb og på VUC

Formål

At styrke virksomhedernes, elevernes og arbejdssøgendes interesse for at tage praktik/job i nabolandet, at nedbryde barrierer, samt at skabe et mere sammenhængende arbejdsmarked på tværs af Femern Bælt. Gennem projektets aktiviteter vil virksomhederne på begge sider af grænsen danne netværk med henblik på at modtage og sende elever i praktik i nabolande.

Formål

Projektet bygger videre på de erfaringer, som er opnået med projekt ”Udvikling af praktik- pladsordninger i SMV’er i Region Sjælland”. Hvor dette projekt primært havde fokus på rekruttering af elever til de regionale erhvervsuddannelser, har dette aktuelle projekt først og fremmest som målsætning at fastholde elever, som allerede er påbegyndt en erhvervsuddannelse. Selv om frafaldet på de regionale erhvervsskoler er reduceret markant de senere år ligger det stadig højt, idet ca. 20% af de elever, som påbegynder en erhvervsuddannelse, aldrig gennemfører denne uddannelse.

Formål

Partnerne i projektet ønskede at udvikle og implementere undervisningsforløb, der giver elever fra erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier iværksætterkompetencer i forhold til at starte egen virksomhed.

Formål

Udsendelse af elever og medarbejdere på europæiske uddannelses- og praktikophold.

Formål

Udsendelse af elever og medarbejdere på europæiske uddannelses- og praktikophold.