Organisation

Kvalitetssikringssystem

CELF arbejder ud fra et kvalitetskoncept, dvs. en bestemt systematisk brug af erfaringer, viden og evaluering i forhold til ydelser, arbejdsgange, arbejdsmiljø og/eller effektivitet.

Kvalitetssystemet omfatter

 1. et kvalitetsideal
 2. bestemte kvalitetskrav
 3. kvalitetsmål
 4. en bestemt metode til at nå målene på forskellige evalueringsredskaber
 1. Skolen har et kvalitetsideal om at levere så god en kvalitet som muligt inden for de givne centrale bestemmelser og økonomiske rammer i forhold til:
  • elever, studerende og kursister
  • virksomheder og andre eksterne kunder samt medarbejdere
 2. Kvalitetskravet til vores undervisning og andre ydelser lyder i al sin enkelhed, at eleverne gennemfører de uddannelser, de påbegynder, at eleverne får relevant arbejde eller fortsætter i videregående uddannelser efter afsluttet uddannelse, og at skolen kan fastholde sine medarbejdere henholdsvis tiltrække nye medarbejdere.
 3. Kvalitetsmålene fastlægges år for år ud fra de forskellige evalueringer og de forbedringsprojekter, der iværksættes i forlængelse heraf.
 4. Den konkrete kvalitetsudvikling foregår metodisk efter et cyklisk princip: Planlægning – proces – vurdering – justering, også kendt på formen plan – do – check – act.
 5. Denne cyklus betjener sig af en række evalueringsredskaber, fx spørgeskemaundersøgelser, interview/samtaler, observationer, selvevalueringer og eksterne konsulentrapporter.

Evalueringer

Evalueringerne bygger på følgende regelgrundlag:
Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, LOV nr. 316 af 5. april 2017. Undervisningsmiljøvurdering er en del af elevtrivselsundersøgelsen og kan findes i slutningen af ETU’en for hver afdeling.

Samlede elevtilfredshedsundersøgelser:
Samlet rapport for erhvervsuddannelserne
Samlet rapport for begge gymnasier (handelsgymnasiet og teknisk gymnasium)

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse:
Læs rapporten her

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse:
Læs rapporten her

Ordensregler

Værdigrundlag

Udbud af uddannelser

Ved udbudsrunden 2017 søger CELF om udbudsgodkendelsen til Gastronomuddannelsen. Læs den uddybende beskrivelse af motivationen for at søge her.

Udbud af uddannelser på grundforløbets 2. del (GF2) og hovedforløb